Akční kampaně našeho e-shopu DobreElektro.cz
212 243 722
Po - Pá 9:00 - 17:00
Zpět na možnosti reklamace

Záruční doba a Reklamační řád

Tento reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží zakoupené v internetovém obchodu DobréElektro.cz, u kterého zákazník uplatnil reklamaci v záruční době.

Zákazník, kterému bylo doručeno zboží zakoupené v internetovém obchodě DobréElektro.cz svým podpisem dodacího listu zboží přebírá a vyslovuje souhlas se záručními podmínkami.

Délka záruky

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Výrobce může poskytovat na své výrobky i záruční lhůtu delší. Záruční lhůta na zakoupené zboží začína plynout dnem jeho dodání kupujícímu.

V případě, že byl výrobek v záruční opravě, se jeho záruční doba prodlužuje o čas, po který byl v opravně. Pokud na základě reklamace dojde k výměně vadného výrobku, dostává zákazník na tento nový výrobek také nový dodací list se záruční lhůtou, která začíná dnem jeho vystavení.

Na zboží používané pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje zastoupení dané značky pro ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).

Postup reklamace zboží v zákonné lhůtě

V případě zjištění závady na zboží v zákonné lhůtě (viz. odst. „Délka záruky“) uplatňuje zákazník reklamaci:

Bez písemného vyjádření autorizovaného servisu není možné reklamaci vyřídit, proto vždy nejprve kontaktujte autorizovaný servis!!

Vyřízení reklamace

Závadu na reklamovaném zboží odstraní v případě velkých spotřebičů autorizovaný servis na adrese zákazníka. U malých spotřebičů a drobné elektroniky zákazník dopraví zboží nejlépe v původním obalu na adresu servisu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce se zákazníkem nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty se zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. V případě, že servisní technik závadu zhodnotí jako neodstranitelnou, vydá zákazníkovi o této skutečnosti písemný záznam, na základě kterého dojde k výměně zboží za bezvadné, příp. vrácení kupní ceny.

V případě výmeny nebo vrácení zboží je zákazník povinen reklamované zboží připravit ke svozu na dodací adrese uvedené v objednávce (pokud nebyla domluvená jiná adresa svozu) tak, aby bylo možné nechat zboží svést spedicí tzn. zboží zabalit tak, aby při další manipulaci nedošlo zbytečně k dalšímu poškození. Kupní cena je zákazníkovi poukázána na účet do 14 dnů od převzetí reklamovaného zboží prodejcem.

Zánik záruky

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout ještě před vypršením záruční doby v následujících případech:

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě DobréElektro.cz, včetně odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Toto ustanovení platí, pokud se prodávající a zákazník nedohodnou jinak.

Práva a povinnosti zákazníka

Při dodání, před písemným nebo elektronickým potvrzením převzetí zboží, doporučuje prodávající kupujícímu důkladně překontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že má kupující oprávněné pochyby o stavu zboží, má právo, po jeho převzení s výhradou, zboží vybalit pro další kontrolu.

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu nebo elekt. terminálu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího.

Pokud kupující převezme od dopravce zboží a jeho převzetí potvrdí bez sepsání výhrady svým podpisem na předávacím protokolu (dodacím listu nebo pomocí elekt. terminálu) má se za to, že zboží bylo předáno v nepoškozeném obalu.

Vyskytne-li se vada na výrobku v rámci záručné doby, která je odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující  buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva na odstranění vady výrobku v záručné době. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Dokumenty

Dodací list obdrží kupující na svůj email v den předání objednaného zboží přepravní společnosti. Součástí dodacího listu jsou zpravidla i výrobní čísla objednaných spotřebičů.

Fakturu - daňový doklad (doklad o zakoupení zboží) odešle prodávající na email kupujícího, uvedený v objednávce do 2 pracovních dnů po doručení zboží.

Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost dnem 13. října 2018. Provozovatel internetového obchodu DobréElektro.cz si vyhrazuje právo změny tohoto řádu.